3 de gener de 2013

Cerimònia arena

La cerimònia se centra en l'amor, la unió i la nova parella.

Els nuvis s'apropen a un recipient que els espera en l'Altar. Aquest recipient té una base de Sorra Blanca, que representa la fundació del matrimoni i els 3 conceptes esmentats al principi. Al costat d'aquest recipient, hi ha 2 o més recipients petits que esperen als Nuvis, cadascun, amb colors diferents. Els Nuvis els prenen i, en conjunt, aboquen aquesta sorra en el recipient major. La unitat d'aquestes significa la unió de la fe d'aquesta parella, la unió d'ambdues famílies i el recipient, ja complet, significa la relació completa i la nova família que es forma ara, els grans de sorra no podràn ser separats mai!

Aquest recipient és lliurat als Nuvis i ells ho mostren als seus convidats. Molts Nuvis, afegeixen a aquesta cerimònia, en comptes de qualsevol recipient, un recipient d'algun d'ells o algun que tingui un valor sentimental, sense importar la seva forma. Uns altres decideixen col·locar en l'Altar, una foto de tots dos.
Els colors de les sorres, són triades pels Nuvis, d'acord a les seves preferències personals, tons que els representin, etc.

Alguns Nuvis consideren que algunes persones importants han de participar d'aquesta cerimònia, com els Pares, Padrins, Millors Amics, etc., per a això els Nuvis consideren tenir diversos recipients petits de sorra de colors perquè els convidats a participar, aboquin també els continguts en el recipient major., simbolitzant el suport i amor que aquestes persones comparteixen i signifiquen per a la parella.

--------------------


La ceremonia se centra en el amor, la unión y la nueva pareja.

Los novios se acercan a un recipiente que los espera en el Altar. Este recipiente tiene una base de Arena Blanca, que representa la fundación del matrimonio y los 3 conceptos mencionados al principio. Al costado de este recipiente, hay 2 o más recipientes pequeños que esperan a los Novios, cada uno, con colores diferentes. Los Novios los toman y, en conjunto, vierten esta arena en el recipiente mayor. La unidad de éstas significa la unión de la fe de esta pareja, la unión de ambas familias y el recipiente, ya completo, significa la relación completa y la nueva familia que se forma ahora, los granos de arena no podrán separados jamás!

Este recipiente es entregado a los Novios y ellos lo muestran a sus invitados. Muchos Novios, añaden a esta ceremonia, en vez de cualquier recipiente, un recipiente de alguno de ellos  o alguno que tenga un valor sentimental, sin importar su forma. Otros deciden colocar en el Altar, una foto de ambos.
Los colores de las arenas, son elegidas por los Novios, de acuerdo a sus preferencias personales, tonos que los representen, etc.

Algunos Novios consideran que algunas personas importantes deben participar de esta ceremonia, como los Padres, Padrinos, Mejores Amigos, etc., para lo cual los Novios consideran tener varios recipientes pequeños de arena de colores para que los invitados a participar, viertan también los contenidos en el recipiente mayor., simbolizando el apoyo y amor que estas personas comparten y significan para la pareja.


2 comentaris: